۲۴ مرداد ۱۳۹۵
Hebe pinguifolia754

تره تیزک

شناسنامه شب بو Cruciferae تیره Lepidum sativum L. نام لاتین Garden cress – Nose smari نام انگلیسی شاهی – تره تیزک نام فارسی شیطرج – عصاب – مسواک الراعی نام […]