۲۴ مرداد ۱۳۹۵
cactus

طریقه تکثیر کاکتوس

تکثیر بذری کاکتوس‌ها عموم کاکتوس‌ها بذرهای بسیار ریز با قوه نامیه نسبتاً کوتاه دارند. نکات مهم در کشت بذری کاکتوس: – بذرها قوه نامیه مناسبی داشته باشند؛ یعنی تعداد جوانه […]