۲۶ مرداد ۱۳۹۵
transplant

نشا کردن

آنچه لازم است از پیش مورد توجه قرار گیرد این است که آمیخته خاکی مورد استفاده برای تندش، بهتر است از نوعی باشد که بتوان از آن برای تمام مراحل […]
۲۶ مرداد ۱۳۹۵
bazr

کاشت بذر

گل های باغچه به دو صورت نشایی و کاشت مستقیم در زمین اصلی پرورش داده می شوند. در برخی گیاهان که به انتقال حساس هستند بذر آنها باید مستقیم در […]